Regulamin (kopia)

REGULAMIN SERWISU Rentierzy.fm

 

I. DEFINICJE

 

 1. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta, dostępny pod adresem https://rentierzy.fm/zarejestruj/.

   

 2. Konto – zbiór zasobów, funkcjonalności oraz ustawień udostępnionych Usługobiorcy w ramach Serwisu.

   

 3. Profil – zbiór informacji i danych, przekazywanych dobrowolnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta skutkujący utworzeniem zindywidualizowanej funkcjonalności dla korzystania z Usług w Serwisie.

   

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.

   

 5. Serwis – serwis Internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest pod adresem Internetowym: https://rentierzy.fm wraz z dalszymi podstronami. Serwis obejmuje wszystkie podstrony i funkcjonalności.

   

 6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

   

 7. Usługodawca – Krzysztof Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY.FM (NIP: 5560000699, REGON: 301524121) pod adresem ul. Sobotecka 5, 60-161 Poznań.

   

 8. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

   

 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  a) zasady świadczenia usług przez Usługodawcę;
  b) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  c) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług;
  d) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;
  e) zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców;
  f) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
  g) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę i Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  h) zasady i tryb składania reklamacji;
  i)inne postanowienia związane z funkcjonalnością Serwisu.
 2. Usługodawca w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin jest także dostępny w formie pliku PDF na życzenie każdego z Użytkowników i Usługobiorców.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu pod rygorem sankcji opisanych w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Jedna osoba fizyczna może założyć jedno konto na jeden adres e-mail.
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego dostępnego m.in. pod adresem https://rentierzy.fm/zarejestruj/ i zaakceptowania Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 5. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego polega na poprawnym wypełnieniu co najmniej następujących pól: (1) Imię, (2) Nazwisko, (3) Adres e-mail, (4) hasło do logowania, (5) potwierdzenie hasła do logowania.
 6. Usługobiorca podczas procesu rejestracji podaje dane osobowe na potrzeby zarejestrowania i obsługi konta. Usługobiorca może także dobrowolnie zgodzić się na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych, dokonując zaznaczenia odpowiedniej zgody (tzw. checkboxa). Szczegółową informację o danych osobowych zawarto w Załącznikach do Regulaminu – Polityka Prywatności i plików Cookies (Załącznik nr 2) oraz Informacja o danych osobowych (Załącznik nr 3).
 7. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz Rejestracyjny oświadcza, że:
  a) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 8. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej połączeniem nazwiskoimię (login). Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłany jest mail aktywacyjny. Do momentu, kiedy Użytkownik nie kliknie w link aktywacyjny lub konto nie zostanie aktywowane ręcznie, Użytkownik nie będzie mógł się zalogować do Konta..
 9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą nazwy swojego użytkownika (loginu) oraz samodzielnie ustanowionego hasła w toku procedury rejestracyjnej.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest zachować hasło w poufności i nie ujawniać go jakiejkolwiek osobie trzeciej. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła przez Usługobiorcę albo osoby trzeciej którym takie hasło powierzył, ujawnił albo udostępnił na skutek niezachowania wystarczających środków ostrożności.
 12. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

IV. KONTO POCZTY ELEKTRONICZNEJ USŁUGOBIORCY

 

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania przez cały czas posiadania Konta w Serwisie, aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdej zmianie adresu e-mail poprzez edycję danych Konta w zakładce https://rentierzy.fm/konto/.
 3. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

 1. Celem prawidłowego korzystania z Usług i funkcjonalności Serwisu, Użytkownik musi zapewnić na swój koszt przynajmniej następujące wymagania techniczne:
  a) Stałe połączenie z siecią Internet o minimalnej przepustowości: 100Mb/s (pobieranie danych) i 10Mb/s (przesył danych);
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera albo urządzenia mobilnego stron Internetowych kodowanych w powszechnych standardach (html, php, java itp.). Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”;
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi typu Internet. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie ewentualne koszty związane z korzystaniem z sieci Internet ponosi Usługobiorca/Użytkownik.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania tj. korzystanie z odpowiedniego – płatnego albo bezpłatnego – oprogramowania antywirusowego i antymalware.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się dążyć do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do:
  a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na:
  – czynności konserwacyjne serwisowe, testowe,
  – zmiany serwerów i dostawców usług służących utrzymaniu funkcjonalności Serwisu,
  b) wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  c) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,
  d) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, poprzez ich zmianę i/lub zmianę Regulaminu.3.
 3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem zakładki „Moje Konto” dostępnej z poziomu Menu albo bezpośrednio z adresu https://rentierzy.fm/konto/, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik i/lub Usługobiorca zobowiązani są do powstrzymania się od:
  a) podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji albo danych osobowych;
  b) wykorzystywania Usług do przesyłania, upubliczniania lub ujawniania w inny sposób reklam towarów/usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
  c) publikacji albo przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste;
  d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów (w tym wizerunków i zdjęć) udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  f) korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Usługobiorców;
  g) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich albo uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem i/lub Regulaminem działania.

VII. OGRANICZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ORAZ ZAPRZESTANIE ICH ŚWIADCZENIA

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług bez podania powodu, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, albo naruszające dobra osobiste, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 3. Usługodawca może zablokować albo usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

VIII. DISCLAIMER

 

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom i Usługobiorcom:
  a) zapoznawania się z aktualnościami, materiałami szkoleniowymi, informacjami z życia Reniterzy.fm,
  b) zapoznawania się z informacjami o konferencjach i szkoleniach,
  c) wzajemnej wymiany informacji,
  d) korzystania ze Sklepu, w tym zapisywania się na konferencje, wydarzenia i szkolenia,
  e) korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treść Serwisu w zakresie, w jakim podmioty trzecie (w tym Użytkownicy i Usługobiorcy) mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie albo z uwzględnieniem treści zamieszczonych w Serwisie.
 3. Treść Serwisu i jego poszczególne elementy nie stanowią porady inwestycyjnej i nie mogą być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej albo prawnej.

IX. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

 1. Podstrona https://rentierzy.fm/konto/ umożliwia dodanie przez użytkownika „zdjęcia w tle”. Już samo skorzystanie przez Usługobiorcę z tej usługi oznacza:
  a) publiczne udostępnienie przez Usługobiorcę swojego wizerunku;
  b) wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na takie udostępnienie;
  c) udzielenie Usługodawcy niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji Usług, do utworów, których jest autorem a wykorzystywanych w ramach korzystania z Usług na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 2. Usługobiorca w każdym czasie może usunąć swój wizerunek z pozycji edycji danych swojego Konta (podstrona: https://rentierzy.fm/konto/).
 3. Usługobiorcy i Użytkownicy zobowiązują się do respektowania praw autorskich do materiałów znajdujących się w Serwisie, zwłaszcza tekstów, filmów oraz zdjęć w Galerii.

X. SKLEP ORAZ ODPŁATNOŚĆ USŁUG

 

 1. Z wyjątkiem usług dostępnych w „Sklepie” (http://www.sklep.rentierzy.fm/) Usługi świadczone przez Usługodawcę w formie treści wyświetlanych w Serwisie są nieodpłatnie.
 2. Zasady i warunki płatności Sklepu określone są w zakładce „Regulamin Sklepu” dostępnej z podstrony http://www.sklep.rentierzy.fm/ albo bezpośrednio z podstrony http://www.sklep.rentierzy.fm/file/uploads/Regulamin.pdf.
 3. Skorzystanie z usług Sklepu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika/Usługobiorcę Regulaminu Sklepu bez zastrzeżeń.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Sklepu, do Usług świadczonych w formie Sklepu stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wypadków winy umyślnej.
 2. Usługobiorcy ponoszą w szczególności odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich poprzez wpisy na forum oraz za naruszenie praw autorskich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkodę wynikającą z zablokowaniu dostępu do danych po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych w Serwisie danych;
  b) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta, czy zaprzestania świadczenia usług z dowolnych innych powodów;
  c) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  d) treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;
  e) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców;
  f) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę;
  g) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
  h) podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;
  i) nieprzestrzegania przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców znajdują się w:

 

 1. Polityce Prywatnościi plików Cookies, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępna z poziomu Strony Głównej i znajduje się na podstronie https://rentierzy.fm/polityka-prywatnosci/;
 2. Informacji o Danych Osobowych, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępna z poziomu Strony Głównej i znajduje się na podstronie https://www.rentierzy.fm/pl/informacja-o-danych-osobowych.

Powyższe załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu i wyczerpująco regulują kwestię przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

XIII. POWIADOMIENIA

 

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi oraz Usługobiorcy odbieranie powiadomień wysyłanych przez Serwis w ramach przeglądarki Internetowej (tzw. ‘web notifications’).
 2. Zgoda na odbieranie powiadomień jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta z poziomu ustawień przeglądarki Internetowej. Powyższe dotyczy także zakresu powiadomień.
 3. Usługobiorca może także modyfikować zakres powiadomień z poziomu podstrony https://rentierzy.fm/konto/webnotifications/.

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej);
  b) adres podstrony Serwisu, którego reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, a najlepiej ‘print screen’ obrazujący problem;
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@rentierzy.fm.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy.
 7. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 8. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

XV. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 

Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: kontakt@rentierzy.fm.

XVI. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone mailowo na adres: kontakt@rentierzy.fm. Oświadczenie nie wymaga uzasadnienia.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w każdym z następujących przypadków:
  a) naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu;
  b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  c) umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  d) wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem;
  e) usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta;
  f) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, albo jej zawirusowaniu, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług;
  g) braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Usługobiorcę w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo, a w najnowszej wersji uwzględniającej zmienione zasady ochrony danych osobowych – od dnia 25.05.2018 r.
 2. Usługodawca może – z ważnych przyczyn określonych w ust. 3 poniżej, zakończyć świadczenie Usług drogą elektroniczną (w tym usługi Konta), poprzez Serwis, przesyłając o tym informację Usługobiorcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail albo poprzez przekazanie informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;
  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;
  e) usunięcia poprawek, oczywistych omyłek, błędów redakcyjnych i niezgodności wewnętrznych;
 5. Usługobiorcy lub Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 8. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie uokik.gov.pl.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  1)Wykaz i opis usług (Załącznik nr 1);
  2)Polityka Prywatności i plików Cookies (Załącznik nr 2);
  3)Informacja o danych osobowych (Załącznik nr 3).

Załącznik nr 1

 

WYKAZ I OPIS USŁUG

 

I. Usługi dostępne dla Usługobiorców (tj. Użytkowników którzy zarejestrowali Konto).

 

1.Konto w portalu Rentierzy.Fm

 

Konto, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dodatkowych zasobów, takich jak: aktualności, Sklep, materiały, galeria, wsparcie w biznesie. Podstrona https://rentierzy.fm/konto/ umożliwia zmianę danych użytkownika oraz modyfikację otrzymywania powiadomień z przeglądarki (tzw. web notifications) oraz ustawienia zdjęcia profilowego.

 

2.Sklep

 

Sklep umożliwia Usługobiorcy szybką i sprawną rezerwację miejsc na szkolenia organizowane, współorganizowane albo takie w których uczestniczą członkowie grupy rentierzy.fm. Umożliwia stworzenie rezerwacji oraz opłacenie jej. Opłaty za zarezerwowane miejsce można dokonać za pomocą płatności elektronicznych oferowanych przez PayU. Regulamin i warunki płatności określa Regulamin Sklepu dostępny z menu sklepu albo bezpośrednio z adresu: http://www.sklep.rentierzy.fm/file/uploads/Regulamin.pdf.

 

3.Galeria

 

Galeria daje Usługobiorcy dostęp do zdjęć i wideo relacji z programu motywacyjnego "Droga do sukcesu”, z wydarzeń miesięcznych, weekendowych, rodzinnych i innych.

 

4.Wideokonferencja

 

Wideokonferencja (https://rentiertv.clickwebinar.com/RentierTV) daje Usługobiorcy możliwość udziału w wideokonferencjach organizowanych albo prowadzonych przez członków grupy rentierzy.fm.

 

II. Usługi dostępne dla Użytkowników i Usługobiorców

 

Serwis daje dostęp do podstawowych informacji zawartych na publicznie dostępnej wersji Serwisu (o nas, materiały, kontakt).


Załącznik nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Serwisu Internetowego Rentierzy.fm

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego Rentierzy.fm, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://rentierzy.fm wraz z dalszymi podstronami, zwanej dalej „Serwisem”. Serwis jest zarządzany przez: Krzysztof Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY FM (NIP: 5560000699, REGON: 301524121) pod adresem ul. Sobotecka 5, 60-161 Poznań, kontakt@rentierzy.fm (dalej także jako „Przedsiębiorca”, „Administrator”).

 

1.Wstęp

 

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe. W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach Użytkowników końcowych. Za Użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

 

2.Deklaracja

 

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (która zastąpiła ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:

 

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przetwarzane przez Administratora są przechowywane są na (1) wewnętrznych, (2) zewnętrznych, bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie własnej infrastruktury albo umów zawartych przez Administratora. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

 

3.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Przedsiębiorca tj. Krzysztof Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY FM (NIP: 5560000699, REGON: 301524121) pod adresem ul. Sobotecka 5, 60-161 Poznań, kontakt@rentierzy.fm.

 

4.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO w sprawie danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia wymogi obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu:
  1. prowadzenia korespondencji za pomocą lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. kontakt@rentierzy.fm) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o usługach, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, względnie realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu i korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2. realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu który Administratora dla Użytkownika realizuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. świadczenia usługi newslettera i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. marketingu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń -podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. Zakres przetwarzanych danych zależy od ww. celu oraz tego jakie dane zostały nam przekazane. Dla przykładu – w ramach formularza rejestracyjnego przetwarzane dane to imię i nazwisko; e-mail; telefon; dane sponsora (imię i nazwisko). Dane osobowe przetwarzane przy korespondencji e-mail obejmują te dane które nam dobrowolnie podano (np. imię i nazwisko; nr telefonu; e-mail). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z konkretnej usługi (np. formularza kontaktowego, newslettera, sklepu) może być niemożliwe.

 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu - przez okres niezbędny dla wykonania umowy, realizacji usługi albo zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO. Administrator może bowiem przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora;

5.Podstawa przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną

 

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

 

·niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

 

·niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

 

·dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

 

W zależności od tego jakie dane Użytkownik udostępnił Administratorowi i z jakich usług Użytkownik korzysta (np. sklep Internetowy) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

 

a)dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi Serwisu, sklepu Internetowego oraz systemu reklamacji (np. hostingodawca);

 

b)świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (np. agencja marketingowa);

 

c)świadczące usługi dostawy produktów;

 

d)świadczące usługi płatności on-line w sklepie Internetowym (np. PayU, PayByNet, DotPay);

 

e)w przypadkach gdy jest to uzasadnione na potrzeby realizacji celów prawnych albo księgowych – kancelaria prawna, biuro rachunkowe,

 

– na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Podstawę prawną powierzenia danych osobowych był art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a obecnie są przepisy RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych,

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

 

7.Uprawnienia Użytkownika

 

Jako Użytko